Integritetspolicy

Här beskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) och svensk lagstiftning genom Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Vi värnar om din integritet. När du i olika situationer kommer i kontakt med ESERO Sveriges verksamhet kan dina personuppgifter (så som namn, e-post, telefonnummer, kommun, skola, och skolnivå) komma att behandlas av oss.

Informationen på denna sida beskriver i vilka situationer vi behandlar dina personuppgifter, hur vi behandlar dem, vilka skyldigheter vi har och vilka rättigheter du har. Informationen är indelad i olika rubriker så att du snabbt kan gå till den del som är relevant för dig.

Informationen på denna sida kan komma att uppdateras. 

Personuppgiftsansvarig

KTH (org.nr 202100-3054-01) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som registreras i samband med verksamhet som arrangeras av ESERO Sverige.

Kontaktuppgifter till KTH:s dataskyddsombud: dataskyddsombud@kth.se

Rättsliga grunder

Behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på avtal eller samtycke. Samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter kan alltid återkallas. Detta gör du genom att kontakta oss via info@esero.se.  

Användning av personuppgifter

Vi kommer att lagra personuppgifter för att kunna hantera ESERO Sveriges verksamhet, rapportera till ESA och för att informera om aktiviteter. Vi delar inte denna information med tredjepartsleverantörer utan samtycke.

Vi delar inte denna information utanför EU/EES. Vi kommer att spara statistik i form av skola, geografiskt område, skolnivå och antal lärare och elever som deltar i ESERO Sveriges aktiviteter. Alla personuppgifter kommer att tas bort när de inte längre är relevanta.

Incidenthanteringsprocedur

Vid noterad, eller misstänkt risk, att en incident inträffat kommer incidenten att hanteras internt på KTH enligt fastställda rutiner och av kvalificerad personal.

Allvarliga personuppgiftsincidenter kommer att rapporteras till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inom 72 timmar.

Personuppgifter

ESERO Sverige kommer att samla in och bearbeta information utifrån syfte, enligt följande punkter:

  • Aktiviteter för lärare inom lärarutbildning, studiebesök och evenemang

Vi samlar in information som krävs för att kunna utföra specifika aktiviteter för lärare. Registrering till en aktivitet sker i ett anmälningsformulär online. I anmälningsformuläret, i samband med registreringen hänvisas till informationen på denna sida.

Kontaktuppgifter till deltagare (såsom namn, e-post, skola och skolnivå) som deltar i ESERO Swedens aktiviteter utgör ett av projektets resultat och kommer att rapporteras till ESA. Dessa uppgifter kommer endast att användas för detta ändamål. Alla personuppgifter kommer att tas bort efter att kontaktuppgifterna har levererats till ESA och när de inte längre är relevanta för detta ändamål.

Information om skola,  geografiska region och skolnivå sparas för att bidra till statistik.

  • Aktiviteter för elever i form av besök, evenemang och tävlingar

För elevaktiviteter samlar vi in ​​kontaktuppgifter i form av namn, e-postadress och telefonnummer till ansvarig för elevgruppen samt skola och skolnivå. Ytterligare information kan komma att samlas in för att genomföra ett specifikt evenemang eller tävling. Ansvarig för elevgruppen kommer att anmäla sig till en aktivitet i ett anmälningsformulär online. Det kommer att finnas information om hur deras personuppgifter hanteras när de registrerar sig.

Information om antal elever, skola, geografisk region och skolnivå sparas för att bidra till statistiken. Återstående personuppgifter kommer att tas bort när de inte längre är relevanta för ändamålet.

  • Lärarnätverk

ESERO Sverige har ett  lärarnätverk för att informera om ESERO Sveriges aktiviteter och be om feedback på aktiviteter. Vi samlar in namn, e-postadress, telefonnummer, skola, geografisk plats, skolämne och skolnivå för lärare som ingår i lärarrådet. Läraren kan när som helst lämna nätverket genom att kontakta ESERO Sweden Manager eller ESERO Sweden co-Manager.

  • Prenumeration nyhetsbrev

Vi samlar in e-postadresser för de personer som önskar ta del av ESERO Sveriges nyhetsbrev. Det kommer att vara möjligt att avsluta prenumerationen genom en avregistreringslänk i utskicket. Den insamlade informationen kommer då att tas bort.

Rättigheter

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Vänligen skicka in din begäran till dataskydd@kth.se.

Du kan även kontakta KTH:s dataskyddsombud (e-post: dataskyddsombud@kth.se; telefon: 08-790 6000). Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.